Syeikh Ali Jaber

Innalillahi… Syekh Ali Jaber Wafat

Syeikh Ali Jaber Meninggal dunia